Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait! A Vezetőképző Akadémia Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi szabályzatot adja:

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelésben érintett adatkezelő, továbbiakban „Adatkezelő” adatai:

Magyarországi Olasz Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 12. 4/1/C.

Az adatfeldolgozó adatai

Az adatkezelésben érintett adatfeldolgozó, továbbiakban „Adatfeldolgozó” adatai:

Cégnév: EZIT Kft.

H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 23493474-2-41

Adatvédelmi tisztviselő adatai

Az adatkezelő által meghatározott adatvédelmi tisztviselő, továbbiakban „Adatvédelmi tisztviselő” adatai:

Bartucz Pál – IT vezető

bartucz.pal@syncoerg.hu

Az adatkezelési szabályzat célja

Az Adatkezelő mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.thender.hu/adadtvedelmi_szabalyzat.pdf címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amiről a értesíti az érintetteket is.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési célok meghatározása

 • A képzésekkel kapcsolatos belső adminisztráció megkönnyítése.
 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 • Az Adatkezelő üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése céljából is kezeljük.
 • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos vagy postai megkereséssel.
 • A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Továbbá az adatkezelés a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításhoz szükséges. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Személyes adatait az Adatkezelő kijelölt munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával. A kezelt adatokat az alábbi listában nem szereplő harmadik félnek nem adjuk át.

Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • könyvelőiroda adatai
 • iratmegsemmisítő cég adatai

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatok tulajdonosának adatkezeléshez fűződő jogai

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; adatkezelés jogalapja, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog: Amennyiben az érintettre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

Törléshez való jog: Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül Ön vitatja a személyes adatai

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett kérésére Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát a kérvényező rendelkezésére bocsátja.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat/munkatársunkat az info@vezetokepzoakademia.hu email címen. Társaságunk panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.